01.06.2022/37

bilgener sirküler 21

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42) Yayımlandı.

28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42)” yayımlandı.
Tebliğ’de yer alan ve önem arz eden düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

1- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarının Alımlarında KDV İstisnası:

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.6.) bölümüne yapılan ilave ile, ‘’Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olması’’ öngörülmüştür. Değişikliğin yürürlük tarihi 28.5.2022’dir. Düzenleme 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

2- Konut ve İşyeri Tesliminde İstisna Uygulaması:

7394 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile KDV Kanunun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.
Söz konusu teslimlere ilişkin yeni düzenleme Tebliğe işlenmiş ve konut veya işyerinin elden çıkartılmasına ilişkin olarak ilgili yasa değişikliği öncesi ‘’bir yıl’’ olan süre, ‘’üç yıl’’ olarak Tebliğin (II/B-12.) ve (II/B-12.3.) bölümlerinde değiştirilmiştir. Yeni belirlenen sürelere ilişkin değişiklik 1.5.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3- İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri:

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37’nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan katma değer vergisinin iadesine ilişkin düzenleme; 7394 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda istisna düzenlemesine dönüştürülmüş, istisna süresi 31.12.2025 olarak yeniden belirlenmiş ve düzenleme kapsamına teşvik belgeli turizm yatırımları da dahil edilmiştir.

Tebliğin 4’üncü maddesiyle bu yeni istisna hükmüne ilişkin ibare değişiklikleri yapılmış ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/E bölümüne 7.A no.lu yeni bir bölüm eklenerek söz konusu istisnanın kapsamı ve uygulama esasları açıklanmıştır.
Buna göre imalat sanayii ve turizm konularında teşvik belgesi bulunan yatırımcılar, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bu belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal ve hizmet ihtiyaçlarını KDV Kanunu’nun geçici 37’nci maddesi uyarınca KDV’siz olarak tedarik edebileceklerdir. (Teşvik belgesine bağlı global listedeki inşaat dışı makine-teçhizat alımları için KDV Kanunu’nun 13/d maddesindeki istisna hükmü uygulanmaya devam olunacaktır.)
Geçici 37’nci madde kapsamında KDV istisnası uygulayarak imalatçılara ve turizmcilere teşvik belgesi kapsamındaki inşaatlara yönelik mal veya hizmetleri KDV siz olarak veren satıcılar, bu satışlarla ilgili KDV yüklenimlerini indirebilirler, indirimle gideremedikleri KDV yüklenimlerini 42 no.lu KDV Tebliğinin 4’üncü maddesindeki esaslara göre iade alabilirler.

4- Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde İstisna:

7394 sayılı Kanunla KDV Kanununa eklenen geçici 42’nci madde ile 6745 sayılı Kanundaki teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 42 no.lu KDV Tebliğinin 5’inci maddesinde bu yeni istisnanın kapsamı ve uygulama esasları düzenlenmiştir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER