01.06.2022/39

bilgener sirküler 12

Çok Uluslu İşletmeler için Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi Hakkında

01.09.2020 tarihli ve 31231 sayılı 1 No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4 Seri No’lu Tebliğ’ de yer alan Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin Bildirim Formunun Haziran ayı sonuna kadar Tebliğin (5) numaralı ekindeki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Söz konusu bildirim formunun doldurulması esnasında, çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar aşağıda yer almaktadır:

  • Bildirim formu; nihai ana işletme, vekil işletme, grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı, hesap dönemi vb. bilgileri içeren bir form olduğundan istenilen bilgilerin İnternet Vergi Dairesi üzerinden her yıl yeni bir bildirim formu ile İdareye verilmesi gerekmektedir.
  • 30 Haziran 2022 tarihine kadar verilecek olan bildirim formu, kapsama giren tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1/1/2021 – 31/12/2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap dönemi için doldurulacaktır. Kapsamdan kastedilen; raporlanan hesap döneminden yani 1/1/2021 – 31/12/2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro veya nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke idaresi tarafından yerel para birimi cinsinden belirlenen eşiğin üzerinde olmasıdır.
  • Bildirim formunun “Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümünde yer alan; nihai ana işletme sütunu, bildirim formu veren tüm işletmeler tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Vekil işletme sütunu, nihai ana işletme adına raporlama yapmak üzere, nihai ana işletme tarafından tayin edilmiş bir işletme olması durumunda doldurulmalı, nihai ana işletmenin Türkiye’de bulunduğu durumda ise vekil işletme sütunu boş bırakılmalıdır.
  • Bildirim formu, nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmesi (birden fazla işletme bulunması durumunda işletmelerden biri) tarafından da doldurulacaktır.

Nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke ile Türkiye arasında “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Yetkili Makam Anlaşması” nın aktive olduğu veya ülke bazlı raporların değişimine ilişkin iki taraflı anlaşmaların yürürlükte olduğu durumlarda, nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmeleri tarafından bu anlaşmaların yürürlükte/aktive olup olmadığına bakılmaksızın bildirim formu verilecektir. Söz konusu anlaşmaların yürürlükte/aktive olup olmadığı hususu, bildirim formu içeriğinde “Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümde yer alan sorular cevaplanırken belirtilecektir.

  • Bildirim formu 30 Haziran 2022 tarihine kadar verildikten sonra verilen bildirim formunda hata veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bildirim formu, verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna kadar yani 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapılabilecektir. Ancak düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER