02.01.2024/1

Bilgener-Sirküler_2024-1

Gelir Vergisi Kanunu’na İlişkin 2024 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belirlendi

30.12.2023 tarih ve  32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Söz konusu had ve tutarlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

110.000 TL’ye kadar 15%
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası 20%
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası 27%
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası 35%
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası 40%

2. Oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar için uygulanmakta olan esnaf muaflığı haddi 700.000,00-TL’den 1.100.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

3. Mesken kira geliri istisnası 21.000,00-TL’den 33.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

4. İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 110,00-TL’den 170,00-TL’ye yükseltilmiştir.

5. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderlerine ilişkin istisna tutarı 56,00-TL’den 88,00-TL’ye yükseltimiştir.

6. Kanun’un 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

– Birinci derece engelliler için      6.900 TL,

– İkinci derece engelliler için        4.000 TL,

– Üçüncü derece engelliler için    1.700 TL

olarak belirlenmiştir.

7. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin gider gösterilebilecek aylık kira bedeli tutarı 17.000,00-TL’den 26.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

8. Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider gösterilebilecek tutarı 440.000,00-TL’den 690.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

9. Binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000,00-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 1.500.000,00-TL olarak tespit edilmiştir.

10. Basit usule tabi olmanın şartlarından olan kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000,00-TL, diğer yerlerde 34.000,00-TL olarak tespit edilmiştir.

11. Basit usule tabi olmanın özel şartlarına ilişkin 48’inci maddede yer alan hadler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

–  (1) numaralı bent için 690.000,00-TL ve 1.100.000,00-TL,

–  (2) numaralı bent için 340.000,00-TL,

–  (3) numaralı bent için 690.000,00-TL.

12. Değer atış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 55.000,00-TL’den 87.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

13. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 129.000,00-TL’den 200.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

14. 86’ncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 8.400,00-TL’den 13.000,00- TL’ye yükseltilmiştir.

15. Vergiye uyumlu mükellef indirimine ilişkin yararlanılabilecek yıllık azami indirim tutarı 4.400.000,00-TL’den 6.900.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

16. Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
   
Değerli Kağıt   
   
1.180.000   
   
1.300.000   
   
1.400.000   
   
1.700.000   
   
Şeker-Çay   
   
870.000   
   
1.180.000   
   
1.100.000   
   
1.400.000   
   
Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb.   
   
870.000   
   
1.180.000   
   
1.100.000   
   
1.400.000   
   
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto-Sigara-Tütün   
   
870.000   
   
1.180.000   
   
1.100.000   
   
1.400.000   
   
Akaryakıt ( LPG hariç )   
   
1.300.000   
   
1.400.000   
   
1.700.000   
   
2.000.000   

Anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2024 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2023 tarihi itibarıyla yukarıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

17. Basit usule tabi mükelleflerle ilgili 6.12.1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2024 tarihine kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER