02.01.2024/5

BilgenerSirküler-5

Veraset İntikal Vergisi İstisna Tutarları ile Matrah Dilimleri Yeniden Belirlendi

30.12.2023 tarih ve  32415 (2. Mükerrer)sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile veraset intikal vergisi istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlenmiştir.

01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İstisna Tutarları

01.01.2024 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 3.221.082TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 37.059TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 37.059TL.

01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Matrah Dilimleri

01.01.2024 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk 1.700.000 TL için 1 10
Sonra gelen 4.000.000 TL için 3 15
Sonra gelen 8.700.000 TL için 5 20
Sonra gelen 17.000.000 TL için 7 25
Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER