02.01.2024/7

BilgenerSirküler-7

Vergi Usul Kanunu’na İlişkin 2024 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belirlendi

30.12.2023 tarih ve  32415 (2. Mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 556 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alan had ve tutarlar yeniden belirlenip ilan edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’na ilişkin 2024 yılında uygulanacak had ve tutarlara ilgili maddeler itibariye aşağıda yer almaktadır:

MADDE NOKONUSU2024 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması17.000
3- İlanın; 
–  Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede ve bir internet haber sitesinde yapılması17.000-1.700.000
–  Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ve bir internet haber sitesinde ayrıca yapılması1.700.000 ve üzeri
4- İlanın;17.000
– Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması
MÜKERRERTahakkuktan vazgeçme200
MADDE 115
MADDE 153/ATeminat tutan690.000
MADDE 177Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1-Yıllık; 
– Alış tutarı1.400.000
– Satış tutarı2.000.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı690.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı1.400.000
MADDE 232Fatura kullanma mecburiyeti6.900
MADDE 252Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç20
MÜKERRER MADDE 257Teminat tutan 
 8-  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; 
-Yeni işe başlayanlar44.000.000
– Faaliyeti devam edenler440.000.000
 10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar100.000.000
MADDE 313Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar6.900
MADDE 323Şüpheli alacak tutarı14.000
MADDE 343En az ceza haddi 
 – Damga vergisinde87
– Diğer vergilerde170
   
MADDE NOKONUSU2024 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 352Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 
 1’inci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri1.100
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı660
3- İkinci sınıf tüccarlar330
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar150
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler87
6- Gelir vergisinden muaf esnaf40
 2’nci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri580
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı330
3- İkinci sınıf tüccarlar150
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar87
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf23
MADDE 353Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması3.400
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza1.700.000
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması3.400
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza170.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza1.700.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması1.700
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara40.000
7- Kamu kuram ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara2.000
MADDE NOKONUSU2024 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine6.600
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.300.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere8.700
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına6.600
11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 
Alt sınır230.000
Üst snır2.300.000
MADDE 355Damga Vergisinde 
 – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası14
MÜKERRER MADDE 355Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 
 – 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında11.800
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında5.800
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında3.000
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar: 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında6.900
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında3.400
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında1.800
-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)4.400.000
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri flnans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası8.700.000
MADDE 370İzaha davet 
 – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutan500.000
EK MADDE 1Uzlaşma limitleri 
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 üzeri
376 nci maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 ve altı
EK MADDE 11Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti 
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 üzeri

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER