02.01.2024/8

BilgenerSirküler-8

2024 Yılı Harç Tutarları Belirlendi

30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 94 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmiştir.

Artırılan bu tutarlar 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Tebliğ eki tarifelere buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

BİLGENER