02.03.2023/36

Bilgener Sirküler 36

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Nakit Sermaye Artımında Faiz İndirimine İlişkin Değişiklikler

01.03.2023 tarih ve 32119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21 Seri No’lu Tebliğ ile 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden nakit sermaye artışında faiz indirimine ilişkin olanlar aşağıda yer almaktadır:

1. Yurtdışından Getirilen Nakitle Karşılanan Sermaye Artırımı için İndirim Oranının %75 Olarak Uygulanması

Daha önce 26.10.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranının %75 olarak uygulanacağı hükmü eklenmişti. Mezkûr Tebliğ ile (Seri No:21) ilgili düzenleme Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “10.6. Sermaye Artırımında İndirim” başlıklı bölümünün sonuna, “Diğer taraftan, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı %75 olarak uygulanacaktır.” şeklinde derç edilmiştir.

2. Nakit Sermaye İndirimi Hakkının 5 Hesap Dönemi ile Sınırlandırılması

5.7.2022 tarih ve 7417 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen 4 hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılmıştır.  

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “10.6.3.2. Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma” başlıklı alt bölümü, başlığı ile birlikte tamamen değiştirilmiştir. Yeni düzenleme ile söz konusu alt bölüm başlığı “İndirimden beş hesap dönemi boyunca yararlanma” olarak değiştirilmiştir.  

Bu düzenlemede, kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 05.07.2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye arttırımlarında sermaye artışına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dahil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulanacağı bildirilmektedir. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması durumunda nakit sermaye artışının azaltım yapılan kadarlık kısmı indirim hesaplamasının dışında tutulacaktır. Bununla beraber sermaye azaltımı sonrası dönemlerde sermaye artışına gidilmesi durumunda eğer tebliğde düzenlenen şartlar yerine getiriliyorsa, artırılan bu sermaye tutarı için sermaye artımının yapıldığı döneme bağlı olarak maddede düzenlenen süre dahilinde indirim uygulamasından yararlanılabilir.

2.1. 05.07.2022 Tarihinden Sonra Yapılan Sermaye Artırımı

05.07.2022 tarihinden itibaren yapılan nakit sermaye artırımlarında, artışın yapıldığı hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabilecektir.

Örnek: (BA) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 10.000.000 TL artırılmasına ilişkin 03.12.2022 tarihli genel kurul kararı 10.02.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. (BA) A.Ş. 2023 hesap döneminde 11 aylık süre için indirimden yararlanacak ve şartları sağlamaya devam ettiği sürece artırılan bu sermaye tutarı dolayısıyla 2027 hesap dönemine kadar (2027 hesap dönemi dâhil) bu indirimden her hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabilecektir.

2.2. 05.07.2022 Tarihinden Önce Yapılan Sermaye Artırımı

05.07.2022 tarihinden önce yapılan sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler söz konusu indirimden 2022 hesap dönemi dahil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanmaya devam edebileceklerdir.

Örnek: (BB) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin 03.08.2015 tarihli genel kurul kararı 24.08.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır.

(BB) A.Ş. 2015 hesap döneminde 5 aylık süre için indirimden yararlanacak ve şartları sağlamaya devam ettiği sürece 2022 hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi daha (2026 hesap dönemi sonuna kadar) anılan indirimden ayrı ayrı yararlanmaya devam edebilecektir.

3. Kazanç Yetersizliği Sebebiyle Sonraki Döneme Devir

21 No.lu Tebliğ ile nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap dönemi dahil beş hesap dönemi boyunca kazancın yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarının, süre sınırlaması olmaksızın ve endekslemeye tabi tutulmaksızın sonraki dönemlerinde indirim konusu yapılabileceği düzenlenmiştir.

Bu hususla ilgili aşağıdaki örnekler de Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’ne eklenmiştir.

Örnek 2: 2023 hesap döneminde nakdi sermaye artışı gerçekleştirmiş olan (DA) A.Ş. bu indirim uygulaması nedeniyle 2027 hesap dönemi sonuna kadar ilgili yıllar itibarıyla toplamda 800.000 TL indirim tutarı hesaplamış ancak kazanç yetersizliği nedeniyle bu tutarın sadece 600.000 TL’sini indirim konusu yapabilmiştir. (DA) A.Ş.’nin kazanç yetersizliği nedeniyle 2027 hesap dönemi sonuna kadar kurum kazancından indiremediği 200.000 TL’lik indirim tutarı, izleyen dönemlerde kazancın bulunması halinde, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın ilgili dönem matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Örnek 3: (AB) A.Ş.’nin sermayesini nakdi olarak 3.000.000 TL artırmasına ilişkin genel kurul kararı 11.04.2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır.

Mükellef kurum, 2021 ve 2022 hesap dönemlerinde mali zararı sebebiyle madde kapsamındaki söz konusu indirimden yararlanamamıştır.

(AB) A.Ş.’nin kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili hesap dönemlerinde kurum kazancından indiremediği indirim tutarı, izleyen dönemlerde kazancın bulunması halinde, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın ve 2022 hesap dönemi de dâhil beş hesap dönemi için getirilen indirim düzenlemesine bağlı olmaksızın kazancın bulunduğu dönem matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

4. İndirimden Yıllık Hesap Dönemi İtibariyle Yararlanılabilmesi

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, indirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunduğu düzenlenmişti. Dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılmasıyla bu düzenleme, “sadece yıllık hesap dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkündür.” şeklinde değiştirilmiştir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER