02.06.2023/65

BilgenerSirküler44

Ek Vergiye 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirme İmkanı Getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.05.2023 tarihinde yayımlanan 2023/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrası ile ihdas edilen “Ek Kurumlar Vergisi”ne, 6183 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında taksitlendirme imkanı getirilmiştir.

Mezkûr maddeye göre borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

Bu hükme istinaden, 2 taksit olarak ödenecek olan Ek Kurumlar Vergisine 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirme imkanı getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilgili Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER