03.01.2023/13

Bilgener Sirküler 13

2023 Yılı Harç Tutarları Belirlenmiştir

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 91 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmiştir.

Artırılan bu tutarlar 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tebliğ eki tarifelere buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER