03.01.2023/6

Bilgener Sirküler 6

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı 260,00-TL Olarak Tespit Edilmiştir

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde uygulanacak özel iletişim vergisi tutarı yeniden belirlenmiştir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden söz konusu maktu vergi tutarı 1.1.2023 tarihinden itibaren 260,00-TL olarak belirlenmiştir.

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER