03.01.2023/7

Bilgener Sirküler 7

Veraset İntikal Vergisi İstisna Tutarları ile Matrah Dilimleri Yeniden Belirlenmiştir

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile veraset intikal vergisi istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlenmiştir.

01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İstisna Tutarları

01.01.2023 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 23.387 TL.

01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Matrah Dilimleri

01.01.2023 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:

   
Matrah   
   
Verginin   Oranı (%)   
   
Veraset   Yoluyla
   İntikallerde   
   
İvazsız
   İntikallerde   
   
İlk 1.100.000 TL için   
   
1   
   
10   
   
Sonra gelen 2.600.000 TL   için   
   
3   
   
15   
   
Sonra gelen 5.500.000 TL   için   
   
5   
   
20   
   
Sonra gelen 10.900.000 TL   için   
   
7   
   
25   
   
Matrahın 20.100.000 TL’yi   aşan bölümü için   
   
10   
   
30   

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER