03.01.2023/8

Bilgener Sirküler 8

2023 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilmiştir.

210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli   Kağıdın   Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter   kağıdı 55
b)   Beyanname 55
c) Protesto, vekaletname, re’sen   senet 110
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 –   Pasaportlar 501
4 – İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27   md.) 356
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi   dışında 83
doğum nedeniyle düzenlenen
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
b) Değiştirme nedeniyle   düzenlenen 83
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
c) Kayıp nedeniyle   düzenlenen 166
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
7 – Aile   cüzdanları 445
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü   belgeleri 624,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri   (karneleri) 624
11 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:
1/2/2018-7072/34 md.)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 557
13 – İş makinesi tescil belgesi 468
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 33
15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 83
16 – Yabancı çalışma izni belgesi 356
(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)
17- Çalışma izni muafiyeti belgesi 356

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER