03.04.2023/49

BilgenerSirküler44

Süresinde Düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükellefler, Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Olumsuz Tespiti Sebebiyle Özel Esaslara Alınmayabileceklerdir.

01.04.2023 tarih ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Özel Esaslarla ilgili “Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar”ı düzenleyen (IV/E-3.5.) bölümü ile “Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar”ı düzenleyen (IV/E-4.5.) bölümünde değişikliğe gidilmiştir.

Özel Esaslar Düzenlemesi

Bilindiği üzere özel esaslar düzenlemesi; iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle, Hazine’ye intikal etmemiş ve/veya hayali olarak oluşturulmuş, gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi çatısı altında yolsuz olarak iadesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığına dair tespit bulunan mükellefler özel esaslar kapsamına alınmakta ve KDV iade prosedürleri buna göre yerine getirilmektedir.

Mükellefler hakkında, alımları gerçek olduğu halde zaman zaman sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma tespiti yapılabilmektedir. Bu durum çoğu zaman, alım yapılan şahıs veya şirket hakkında sahte belge düzenleyici olduğuna dair rapor düzenlenmesi sonucu vuku bulmaktadır. Böyle durumlarda cüz’i tutarlı tespitler sebebiyle dahi mükellefler özel esaslara alınabilmektedir.

Bunun önüne geçilebilmesi maksadıyla Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin yukarıda anılan bölümlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde sahte/muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmayacaklardır.

Düzenlemenin İzaha Davet Müessesesine Etkisi

Diğer taraftan yapılan düzenlemenin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 370’inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki ön tespitler için yapılacak izaha davet ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına etkisi olmayacağı ifade edilmiştir.

İzaha davet müessesesi, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında mükelleflerin açıklama yapabilmesine imkan tanımaktadır.

Mezkur maddede sahte belge kullanımının da içinde yer aldığı VUK 359’uncu maddede sayılan suçlara ilişkin bu müesseseden yararlanılması mümkün olmamakla beraber kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını (1.1.2023’den itibaren 320.000 TL) geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu açıdan; süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin; sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde sahte belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmaması gerekmekle birlikte izaha edilmeleri ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına tabi tutulmaları mümkün olabilecektir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER