03.10.2022/65

Bilgener Sirküler-65

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklik Hakkında

01.10.2022 tarih ve 31970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair (2022/1) Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

1. 2022/1 sayılı Tebliğ ile 2019/1 sayılı Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesine aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir:

“Kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarı: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarı”

2. Aynı Tebliğ’in “nitelikli personel desteği uygulama esasları” 6’ncı maddesinin birinci fıkrası ise aşağıdaki şeklikde değiştirilmiştir:

“Nitelikli personel desteği, yatırımcının müracaatına istinaden uygun görülen nitelikli personelin yatırımcıya bildirilmesini takip eden aydan başlanılması ve her bir nitelikli personel için ilgili Destek Kararında belirlenen aylık azami destek tutarının aşılmaması kaydıyla, nitelikli personelin ilgili aya ait ücret bordrosunda gösterilen ve yatırımcı tarafından bu bordro döneminde nitelikli personele net olarak banka üzerinden yapılan ve ücret kapsamına giren ödemelere ilişkin yeminli mali müşavir tarafından banka hesap hareketleri, ücret bordrosu ve diğer belgelerin incelenmesi sonucu hazırlanacak raporda tespit edilen tutar ödenmek suretiyle Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulanır. İlgili personelin nitelikli personel kapsamına alınmasından önceki dönemlere ait haklar, tespit edilecek tutarda dikkate alınmaz. Destek Kararında belirtilen toplam azami destek tutarına ulaşılması halinde nitelikli personel desteği ödemelerine son verilir.”

Bu değişiklikle önceden nitelikli personele destek ödemesinin şartlarına; ücretin bordroda gösterilmesi, banka üzerinden ödenmesi ve yeminli mali müşavir raporuna bağlanması şartları eklenmiştir. Bunun yanında personelin nitelikli personel kapsamına alınmadan önceki haklarının tespit edilecek tutarda dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

3. Aynı Tebliğ’in “enerji desteği uygulama esasları” başlıklı 9’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Enerji desteğinden faydalanması öngörülen yatırım için müstakil sayaç kullanılması gerekir. Ancak, aynı sayaçtan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Destek Kararı kapsamı yatırımla ilgili olmaması ve enerji tüketimi yönünden ayrılmasının da mümkün olmaması durumunda aşağıdaki seçeneklerden birisi firma talebine istinaden uygulanabilir:

a) Anılan sayacın, teşvik belgesi kapsamı yatırıma başlama tarihinden önceki aydan başlamak üzere geriye doğru bir yıllık enerji tüketim miktarı ve tüketim ortalaması ilgili dağıtım şirketi aracılığıyla tevsik edilir. Mevcut tüketim olarak kabul edilen bu tüketim ortalaması üzerinde yapılan enerji tüketim miktarına isabet eden tutarın belirlenmiş oranı enerji desteği olarak ödenebilir.

b) Destek Kararı kapsamında yapılan sabit kıymet yatırım tutarının, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi veya tamamlama vizesinin yapılması için müracaatta bulunulan tarihte kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına, devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil, oranlanması suretiyle enerji tüketiminin bu orana isabet eden kısmı enerji desteği olarak ödenebilir. Öte yandan, bu hesaplama sırasında kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet değeri olarak, gerekli şartların oluşması halinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan değerler dikkate alınır.”

Yapılan değişiklikle ayrı sayaç kullanılamaması durumunda verilecek destek miktarının tespitine ilişkin yukarıdaki (b) bendinde belirtilen yeni bir kriter getirilmiştir. Bu kritere göre yapılan sabit kıymet yatırımı tutarının toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle belirlenecek orana göre enerji desteği verilebilecektir.

4. Son olarak Tebliğin “sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle kısmen işletmeye geçişte sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için ilave istihdam ve yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun ibraz edilmesi şartı, mevcut şartlara ilave edilmiştir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

BİLGENER