04.03.2022/16

bilgener sirküler 7

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler 

Özet: 24/02/2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (5209 No’lu Karar) yayımlanmıştır. 2012/3305 sayılı Kararda değişiklik yapan bu Kararla;

Komple tesis kapsamında ithali uygun görülen bununla birlikte gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizat, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlamaksızın sabit yatırım tutarına dahil edilebilecektir.

“İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan kredi ve finansal kiralama işlemlerinde faiz desteği sınırı bir kat artırımlı uygulanacaktır.

Faiz desteği uygulamasında aynı teşvik belgesi kapsamında birden fazla aracı kurumun talepte bulunması imkânı getirilmiştir. 

Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmen müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara ödenen faiz ve kâr payı desteği tutarının tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

Yatırım süresini müteakip 6 ay içinde tamamlama vizesi başvurusunda bulunmayan yatırımcılara Bakanlık tarafından tamamlama vizesi müracaatında bulunması için bildirimde bulunulacak ve ilave süre verilecektir. 

Yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının başka bir desteğinden yararlanan yatırımların diğer destek unsurlarından yararlanabilmesi imkânı getirilmiştir.

Bazı yatırım faaliyetleri için bölgesel desteklerden yararlanma imkânı getirilmiştir. 

İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgesine haiz bina inşaatı harcamalarına ilişkin KDV iadesi süresi 2024’ e kadar uzatılmıştır. 

Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesi güncellenmiştir.   

Bahse konu değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

1. Komple tesis kapsamında ithali uygun görülen bununla birlikte gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizat, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlamaksızın sabit yatırım tutarına dahil edilebilecektir. 

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ve Kararın (8) numaralı ekinde yer alan makine ve teçhizat, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilememektedir. Fakat yapılan değişiklikle EK-8’de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlamaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilmesi mümkün bulunmaktadır. 

2. Otomobil üretimi yatırımları kapsamında teşvik belgesine istinaden ithaline izin verilen otomobillere ilişkin kapsam genişletilmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasında otomobil üretimine yönelik yatırımlar kapsamında üreticilere belli şartların sağlanması durumunda gümrük vergisi muafiyeti sağlanmak suretiyle otomobil ithaline izin verilmektedir. Yeni düzenleme ile bu şartların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre hibrit ve/veya elektrikli olmak koşuluyla otomobil ve/veya ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurul kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırı tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olma kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm³’ e kadar olan otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeye eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla izin verilebilecektir. 

3. “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan kredi ve finansal kiralama işlemlerinde faiz desteği sınırı bir kat artırımlı uygulanacaktır. 

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde sırasıyla 1 milyon, 1 milyon 2 yüzbin, 1 milyon 400 yüzbin ve 1 milyon 8 yüzbin Türk Lirasını geçemez. 

Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5’inci ve 6’ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan ve “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.

4. Faiz desteği uygulamasında aynı teşvik belgesi kapsamında birden fazla aracı kurumun talepte bulunması imkânı getirilmiştir. 

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamamakta ancak stratejik yatırımlar için birden fazla aracı kurum talepte bulunabilmekteydi. Bu Karar ile söz konusu fıkra yürürlükten kaldırılmış ve aynı teşvik belgesi kapsamında birden fazla aracı kurumun talepte bulunulması imkânı getirilmiştir.

5. Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmen müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara ödenen faiz ve kâr payı desteği tutarının tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

5209 No’lu Karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11’inci maddesine eklenen 13’üncü fıkrayla,  teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kar payı desteği tutarı, aracı kurum tarafından kredinin kullandırıldığı veya borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanan faiz veya kar payı oran uygulanmak suretiyle her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak gecikme faizi ile geri alınacaktır. Yeni getirilen bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır. 

6. Yatırım süresini müteakip 6 ay içinde tamamlama vizesi başvurusunda bulunmayan yatırımcılara Bakanlık tarafından tamamlama vizesi müracaatında bulunması için bildirimde bulunulacak ve ilave süre verilecektir. 

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip 6 ay içinde yatırımı tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat etmektedir. Söz konusu fıkrada yapılan değişiklikle, yatırımı tamamlama vizesine müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya tamamlama vize müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulacak ve bildirim tarihini müteakip 2 ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde teşvik belgesi iptal edilebilecektir. 

7. Yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının başka bir desteğinden yararlanan yatırımların diğer destek unsurlarından yararlanabilmesi imkânı getirilmiştir.

20212/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 29’uncu maddesi uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilmektedir. Yapılan değişiklikle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımların da (faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla) bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilmesi sağlanmıştır.

8. Bazı yatırım faaliyetleri için bölgesel desteklerden yararlanma imkânı getirilmiştir. 

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerde Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda yapılan değişiklikle önce 12 numaralı dipnotu kaldırılmış 9 ve 13 numaralı dipnotlarına aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.;

a) İstanbul ili hariç olmak üzere; kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaklardır.

b) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimin yönelik yatırımlar;

– 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan,

– 4’ncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

c) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasında sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesis yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel destekler kapsamına alınmıştır. Buna göre söz konusu yatırımlar faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın;

– 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan

– 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

9. İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgesine haiz bina inşaatı harcamalarına ilişkin KDV iadesi süresi 2024’e kadar uzatılmıştır. 

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8’inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, imalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan bina-inşaat harcamalarında KDV iade süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

10. Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesi güncellenmiştir.   

Yapılan değişiklikle 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-8 sayılı ve “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” başlıklı tablosu güncellenmiştir. 

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

BİLGENER