04.06.2021/39

bilgener sirküler 9

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

Resmi Gazete’de 03.06.2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 36 Seri Nolu “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile KDV Genel Uygulamalar Tebliği’nde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Belirlenmiş Alıcılar Kapsamına Dahil Edilen Kuruluşlar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” satırı “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “- Sigorta ve reasürans şirketleri,” satırı “- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiştir.

Böylece kısmi tevkifat uygulaması yapacak olan belirlenmiş alıcılar kapsamına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları ve emeklilik şirketleri dahil edilmiştir.

Bu karar 01.07.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

SGK’ya Verilen Sağlık Hizmetlerinde Tevkifat Uygulanmaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “sigorta ve reasürans şirketleri,” ibaresi “sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “ifalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)”

Böylece sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmamasına karar verilmiştir.

Bu karar 01.07.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kısmi Tevkifat Uygulaması Alt Sınırının Yükseltilmesi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000 TL’yi” ibaresi “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir.

Böylece kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerde uygulanacak KDV dahil 1.000 TL’lik alt sınır 2.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Bu karar 01.07.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

KDV Mükellefi Olmayanların Tevkifat Uyguladığı İşlemlerde Düzeltme

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir:

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

Böylece genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu karar, tebliğin yayınlandığı tarih olan 03.06.2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Güvenlik Kuruluşlarının Alımlarında KDV İstisnası Uygulaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)’da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.”

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar.”

Böylece ulusal güvenlik kuruluşlarının KDV Kanunu’nun 13/f kapsamındaki savunma amaçlı teslimlerine ilişkin KDV istisnası uygulaması değiştirilmiştir.

Bu kararlar 01.07.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Boyama ve Etkinlik Kitaplarında KDV İstisnası

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “mevzuat seti kitapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” ibaresi eklenmiş, beşinci paragrafında yer alan “Boyama defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak değiştirilmiştir.

Böylece Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları KDV Kanunu’nun 13/n maddesindeki istisna kapsamına alınmıştır.

Bu karar, tebliğin yayınlandığı tarih olan 03.06.2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının İkinci El Gayrimenkul Teslimlerinde Özel Matrah Şekli Uygulaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4.9.) bölümünün beşinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılırlar.”

Böylece gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi sahibi olmasalar dahi KDV Kanunu’nun 23/f maddesindeki özel matrah şeklini uygulama hakkı kazanmıştır.

Bu karar, tebliğin yayınlandığı tarih olan 03.06.2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Giderin KDV’sinin İndirim Konusu Yapılması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “(ç)” bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

Bu bölümün (ç) bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraflar ile finansman gider kısıtlamasına tabi giderlere isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

Bu karar, tebliğin yayınlandığı tarih olan 03.06.2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Birden Fazla İşlem İçin İade Hakkı Bulunan Mükelleflerin Bazılarında İade Hakkını Kullanmaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/D-1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkündür.”

Böylece bu açıklama ile aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmama imkanı getirilmiştir.

Bu karar, tebliğin yayınlandığı tarih olan 03.06.2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,