05.07.2022/45

bilgener sirküler 4

Nakit Sermaye Artışı İndirimine Beş Yıllık Sınırlama Getirilmiştir

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1’inci maddesine 27/3/2015 tarih ve 6637 sayılı Kanunla eklenen (ı) bendi ile sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan şirketlerin ödenmiş sermayelerinin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden hesaplanan tutarların beyanname üzerinden indirimine imkan tanınmıştı.

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunla bahse konu düzenlemeye ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Buna göre daha önce söz konusu indirimden süresiz olarak yararlanılabiliyorken bundan böyle, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için yararlanılabilecektir.

Mezkur Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 15’inci maddenin son fıkrasına göre bu değişiklik geçmiş dönemlerde nakit sermaye indiriminden yararlanmış mükellefleri de kapsamakadır. Bu mükellefler de 2022 dönemi de dahil toplam beş hesap dönemi için bu indirimden yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan, matrahın yetersiz olması nedeniyle indirimden yararlanılamayan tutarlar sonraki döneme devredilmeye devam edilecektir.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER