06.07.2022/48

bilgener sirküler 16

Yeni Asgari Ücret ve İşveren Desteği Hakkında

Yeni Asgari Ücret Belirlemesi

01.07.2022 tarihli 31883 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararınca 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında net asgari ücret 5.500,35 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre asgari ücrette %29,3 oranında ve 1.246,95 TL’lik artış gerçekleşmiştir.

SGK İşveren payı 775,62 TL’den (%5’lik indirim dikkate alınmıştır) 1.003,01 TL’ye, SGK İşsizlik Payı ise 100,08 TL’den 129,42TL’ye yükselmiştir. Bunun sonucunda asgari ücretin işverene maliyeti 5.879,70TL’den 7.603,43 TL’ye yükselmiştir.

Asgari ücretin işveren maliyeti konusundaki karşılaştırmalı tablo aşağıda yer almaktadır:


Ocak-Haziran/2022 Dönemlere
Göre (TL)
Temmuz-Aralık/2022 Dönemlere
Göre (TL)
Fark (TL)
Net Asgari Ücret (Aylık) 4,253.40 5,500.35 1,246.95
Brüt Asgari Ücret (Aylık) 5,004.00 6,471.00 1,467.00
Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası (Yıllık) 9,063.92 10,627.00 1,563.08
İşverenin Ödeyeceği SGK İşveren Payı (%15,50) (%5’lik Düzenli Ödeme İndirimi Dikkate Alınmıştır) 775.62 1,003.01 227.39
Asgari Ücretli İçin SGK İşv. İşsizlik Payı (%2) (Aylık) 100.08 129.42 29.34
Asgari Ücretlinin İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) 5,879.70 7,603.43 1,723.73

Asgari Ücrette İşveren Desteği

05.07.2022 tarih 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’a asgari ücret desteğiyle ilgili Geçici Madde 88’inci eklenmiştir. Buna göre;

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

– 2021 yılında tescil edilen iş yerleri için;

  • Prime esas günlük kazancı 179 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların,
  • 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların,
  • “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 477 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların,

– 2021 yılında tescil edilen iş yerleri için ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalıların,

toplam prim ödeme gün sayısının 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Ayrıca destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2021 yılı Ocak ile Aralık ayları döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz ile Aralık ayları/dönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda 2022 yılı Temmuz ile Aralık aylarına/dönemine ait aylık brüt asgarî ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.

İlgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

BİLGENER