07.07.2022/49

bilgener sirküler 13

7417 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

7417 sayılı Kanun 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunla Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Maliye Bakanlığına Verilen Yetki

Mezkur Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257’ inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (9) numaralı bend eklenmiştir:

Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlenmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye.”

Bu fıkra ile gerçek faydalanıcı bildirimlerine ilişkin düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bazı Özel Usulsüzlük Cezalarının Artırılması

7417 sayılı Kanunla, 213 sayılı Kanunun “Özel usulsüzlükler ve cezaları” başlıklı 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının minimum tutarı 240.-TL’den 1.000.-TL’ye çıkartılmıştır.

(2) numaralı bentte belirtilen elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için kesilecek özel usulsüzlük cezası 240.-TL’den 1.000.-TL’ye çıkartılmıştır.

Ayrıca her bir belge türüne ilişkin kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12.000.-TL’den 50.000.-TL’ye, bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplan ceza tutarı ise 120.000.-TL’den 500.000.-TL’ye çıkartılmıştır.

Bunun yanında, 213 sayılı Kanununun mükerrer 355’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle ile mezkur Kanun’un mükerrer 257’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yer alan elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirmeleri gereken bildirimleri yerine getirmedikleri takdirde bunlara Kanunun mükerrer 355’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasının 5 katı, (3) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 2 katı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, yukarıda bahsi geçen mükerrer 257’inci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara ise (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Defter ve Belgelerin Zayi Olması Durumda Mahkemeye Müracaat Süresi

7417 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82’nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen bir tacirin saklamakla yükümlüğü olduğu defterler ve belgeler, yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğradığında tacirin ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine verilmesini isteyeceği belgeyi talep etme süresi zıyaı öğrendiği tarihten itibaren “onbeş” günden “otuz” güne çıkartılmıştır.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER