07.07.2023/73

BilgenerSirküler44

Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarına İlişkin Dağıtılmış Sayılan Kar Payları Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranı Yeniden %15 Olarak Belirlenmiş ve %0’lık Tevkifat Oranı Yalnızca Payları Borsada İşlem Gören Tam Mükellef Sermaye Şirketlerine Mahsus Kılınmıştır.

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını;

i)Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii)İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii)İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılacağı ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenleme ile Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetki kapsamında 14.02.2023 tarih ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin dağıtılmış sayılan kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %0’a indirilmişti (15.02.2023/32 sayılı Sirkülerimiz).

Ancak 07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 2009/14592 sayılı Kararda yeniden değişikliğe gidilerek indirimli tevkifat oranı yalnızca payları borsada işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerine mahsus kılınmıştır. Buna göre yalnızca payları borsada işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi paylarını iktisap etmeleri sebebiyle dağıtılmış sayılan kar payları üzerinden %0 tevkifat yapılacaktır.

Buna mukabil diğer tam mükellef sermaye şirketlerinin 07.07.2023 tarihinden itibaren iktisap edecekleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış sayılacak kar payları için %15 tevkifat uygulanacaktır.

Konuyla ilgili 15 Şubat 2023 tarih ve 23 sayılı Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.
İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER