08.07.2022/51

bilgener sirküler 17

Çalışanlara Sağlanan Yemek ve Ulaşım Ücretlerine İlişkin İstisna Tutarları Artırılmıştır

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/1’inci maddesinin (8) numaralı bende göre, hizmet erbabına işyerinde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisnadır. Bunun yanında işyeri ve müştemilatında yemek verilememesi durumunda çalışılan günlere mahsus günlük 34,00-TL’yi aşmayan ödemeler istisna sayılarak ücret matrahına dahil edilmemektedir.

08.07.2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 34,00-TL’lik tutar %50 oranında artırılarak 51,00-TL’ye yükseltilmiştir.

Diğer taraftan, mezkur maddenin (10) numaralı bendine göre hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak üzere yapılan giderler de istisna kabul edilmektedir. Bu şekilde taşıma hizmeti verilemeyen durumlarda çalışılan günlere mahsus olarak 17,00-TL’yi aşmayan ödemeler istisna sayılarak ücret matrahına dahil edilmemektedir.

Mezkur Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tutar da %50 oranında artırılarak 25,50-TL’ye yükseltilmiştir.

Bu istisnaların uygulanabilmesi için yemek ödemelerinin yemek verme hizmetini sağlayan kuruluşlara yapılması; ulaşım için de taşıma kartı, bilet veya bu amaçla kullanılan araçların temini gerekmektedir.

Ayrıca ödemelerin bahse konu tutarları aşması yahut nakden ödeme yapılması durumunda, aşan kısım ile nakden ödenen tutarlar ücret olarak vergilendirilecektir.

Düzenleme, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER