09.11.2022/70

Bilgener Sirküler 70

Vergi Kanunlarında Önemli Değişiklikler İçeren 7420 Sayılı Kanun Yayımlandı

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarını da içeren birçok alanda düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kanunla yapılan vergi ile ilgili düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

1. Lisanssız Faaliyet Kapsamında, Konutlardaki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Enerjisi Üretimine Dair Muafiyet Sınırı 50kW’ya Çıkarılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde; lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 25 kW’a kadar (25 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanların vergiden muaf oldukları hüküm altına alınmıştır.

Yapılan düzenleme ile söz konusu muafiyet sınırı 25 kW’dan 50kW’ya çıkarılmıştır.

Düzenleme 9.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. İşyerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Çalışanlara Verilecek Yemek Bedelinin İstisna Olabilmesi için Ödemenin Yemek Verme Hizmeti Sağlayan Kuruluşlara Yapılma Şartı Kaldırılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/1-8’inci maddesinde, işyeri ve müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara yapılacak çalışılan günlere ait bir günlük 51,00 TL’ye kadarlık yemek bedeli ödemesinin, yemek verme hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla istisna olduğu hüküm altına alınmıştı.

Yapılan düzenleme ile ödemenin yemek verme hizmeti sağlayan mükelleflere yapılma şartı kaldırılmıştır. Buna göre belirlenen sınıra kadar personele doğrudan yapılacak yemek bedeli ödemesi gelir vergisinden istisna tutulacaktır.

Düzenleme 1.12.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

3. Yurtdışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerde Çalışan Personele Yapılan Ücret Ödemeleri İstisna Kapsamına Alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde istisnaları düzenleyen 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına (19) numaralı bent eklenmiştir.

Bu düzenleme ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

Düzenleme 1.12.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

4. Çalışanlara Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderlerine Karşılık Yapılacak Aylık 1.000,00.-TL’ye Kadarlık Ödemeler 30.06.2023 Tarihine Kadar İstisna Kapsamına Alınmıştır.

7420 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesinde; işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30.6.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanında söz konusu ödemeler çalışanların sosyal güvenlik primine esas kazançlarına da dahil edilmeyecektir.

Düzenleme 9.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndiriminin Uygulama Süresi ile İndirimden Yararlanılabilecek Yıllık Azami Tutar Güncellenmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 82’nci maddesinde; bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu indirimin uygulama süresi 31.12.2022 tarihinde sonra erecek iken 7420 sayılı Kanunla bu süre 3.12.2027 tarihine uzatılmıştır. Bunun yanında indirimden yararlanılabilecek yıllık tutar da 1.000.000,00.-TL’den 2.500.000,00.-TL’ye yükseltilmiştir.

Düzenleme 1.1.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Sermaye Azaltımını Düzenleyen Madde Eklenmiştir.

7420 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na “Sermaye Azaltımında Vergileme” başlıklı 32/B maddesi eklenmiş ve kurumların sermaye azaltımına gitmelerinin vergisel sonuçlarına dair düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği üzere, ortakların işletmeye koydukları ayni ve nakdi sermaye kalemlerinden yapacakları sermaye azaltımı üzerinden herhangi bir vergi ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bunun yanında işletmenin geçmiş yıl karları gibi sermayeye ilave edilen unsurlardan yapacakları sermaye azaltımı ise kar payı stopajına tabidir. Son olarak yeniden değerleme artış fonu ve istisna uygulamaları sonucu oluşan fonların sermayeye ilavesinden oluşan unsurlardan yapılacak sermaye azaltımları ise hem kar payı stopajına hem de kurumlar vergisine tabi tutulur.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen mezkur madde ile sermaye azaltımına giden kurumların azalttıkları sermayelerinin yukarıda sayılan unsurlardan hangileri kapsamında yapılmış sayılacağına dair düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, yukarıda sayılan unsurların sermayeye ilavesinden 5 yıl sonra sermaye azaltımı yapılması durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye ilave edilen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit olunur.

Bahse konu unsurların ilavesinden itibaren 5 yıllık süre tamamlanmadan önce sermaye azaltımı yapılması durumunda ise azaltımının önce kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak kalemlerden, sonra sadece kar payı stopajına tabi olacak kalemlerden ve son olarak vergiye tabi olmayan ayni veya nakdi sermaye kalemlerinden yapıldığı kabul edilecektir.

Ayrıca sermaye azaltımında, öncelikli olarak sermayeye ilave edilen öz sermaye kalemlerinden, sermayeye eklenme tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden çekildiği kabul edilir.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, bu şekilde azaltıma konu edilen sermaye unsurları yukarıdaki hükümlere tabi olur. Ancak bu tutarlar üzerinden kâr dağıtımı veya ana merkeze aktarılan tutar kapsamında kapsamında vergi kesintisi yapılmaz.

Düzenleme 9.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7. Kur Korumalı Mevduata Uygulanan İstisnanın Süresi 31.12.2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, mükelleflerin yabancı paralarını ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden 2022 yılının sonuna kadar Türk lirasına çevirmelerine ilişkin istisna hükümlerinin süresi 31.12.2023 sonuna kadar uzatılmıştır.

Bunun yanında Cumhurbaşkanına bu istisnayı, 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilmiştir.

Düzenleme 26.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 9.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER