09.11.2022/71

Business team present. Professional investor working new startup

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Geçici 1’inci Maddesinin Uygulama Süresi Uzatıldı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre anonim ve limited şirketler ile paylı komandit şirketlerin son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. Son yıllık bilançoya göre sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde ise derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erecektir.

15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de konuyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Mezkur Tebliğ’in geçici 1’inci maddesinde 31.12.2023 tarihine kadar sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği hükme bağlanmıştı.

08.11.2022 tarih ve 32007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile geçici 1’inci maddenin süresi 31.12.2023 tarihiden 31.12.2024 tarihine uzatılmıştır.

İlgili Genel Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER