10.02.2024/15

BilgenerSirküler-15

Kısmi Tevkifat Uygulama Sınırı Fatura Düzenleme Sınırına Bağlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde; kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000,00-TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayacağı ve sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı düzenlenmiştir.

10.02.2024 tarih ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 Seri No.lu Tebliğ’de söz konusu sınır, “işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırı” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, 2024 yılı için KDV dahil 6.900,00-TL’yi aşmayan işlemler için tevkifat yapılmayacak, bu tutarın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER