12.09.2023/83

BilgenerSirküler44

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

07.09.2023 tarih ve 32302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile

– Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının AFAD ile İmzalanan Protokol Kapsamındaki Konut Bağışlarına İlişkin Konutların İnşası Dolayısıyla Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna,

– Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasının Kaldırılması,

– Finansal Kiralamalarda KDV Oranı,

– Proje Uygulaması Getirilen İstisnalara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin Yürürlüğünden Önce Başlanılmış ve Halen Devam Eden İşler, konularında düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1.  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının AFAD ile İmzalanan Protokol Kapsamındaki Konut Bağışlarına İlişkin, Konutların İnşası Dolayısıyla Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

7456 sayılı Kanun ile KDV Kanununa eklenen geçici 44’üncü madde ile 6.2.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31.12.2024 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştu.

Söz konusu istisnanın uygulanışına ilişkin usul ve esaslar aşağıda yer almaktadır:

– İstisna kapsamına; 6.2.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler girmektedir.

– Konut niteliğinde olmayan yapıların (işyeri, fabrika, alışveriş merkezi, cami, park, okul, hastane, sosyal tesis gibi) inşası ile mevcut konutların tadil, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamına girmez.

– İstisnadan faydalanılabilmesi için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının AFAD ile bağış protokolü imzalaması şarttır.

– İstisna, konutun inşasına yönelik mal ve hizmet alımlarını kapsamakta olup, bir arada bulunan konutların yapımına ilişkin altyapı işleri, site içi yollar, istinat duvarı, perde duvarı, çevre duvarı ve benzerlerine ilişkin mal ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir. Çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, spor alanı ve benzerlerinin yapımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmez.

– Ayrıca konutların mütemmimi niteliğindeki mutfak dolabı, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınamayacak olan banyo dolabı ve vestiyer, panel radyatör, kombi, duşakabin, küvet ve benzerleri istisna kapsamındadır. Mobilya, beyaz eşya, perde, avize, televizyon ve benzeri eşyalar istisna kapsamında değerlendirilmez.

   –  AFAD’a nakdi olarak yapılan bağışlar kullanılarak AFAD tarafından yaptırılan konutlara ilişkin mal ve hizmet alımlarında bu madde kapsamında istisna uygulanması mümkün değildir.

   – İstisnanın uygulanabilmesi için hazırlanacak projeye göre mal ve hizmet listesini içeren listenin ekinde yer aldığı istisna belgesinin alınması şarttır.

   – İstisnadan yararlanmak isteyen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir. Bu yazı olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumludur.

   – Satıcı mükellefin iade talebi, bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

   2.  Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasının Kaldırılması

   KDV Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca kurumların aktifinde iki yıl süreyle bulunan taşınmaz satışlarında uygulanan KDV istisnası, 7456 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile kaldırılmıştır. Ancak KDVK’ya eklenen geçici 43’üncü madde ile maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 15.07.2023 tarihinden önce aktife alınmış taşınmazlar için istisna uygulanmaya devam edilecektir.

   47 No.lu Tebliğ ile istisna uygulamasına ilişkin değişiklikler KDV Genel Uygulama Tebliğine işlenmiştir.

   3.  Finansal Kiralamalarda KDV Oranı

   2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, kararnameye ekli (I) sayılı listenin (B) bölümünün 8 16 ve 17’nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanmaktadır.

   KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/B-2.2. numaralı bölümünde, “finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.” düzenlemesi yer almakta iken bu ibare 47 No.lu Tebliğ ile kaldırılmıştır.

   Buna göre KDV oranı değişen malların finansal kiralama şirketi tarafından kiraya verilmesinde finansal kiralama sözleşmesinin düzenlendiği tarihe bağlı olmaksızın kiralama döneminde geçerli olan KDV oranı üzerinden işlem yapılacaktır.

   4.  Proje Uygulaması Getirilen İstisnalara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin Yürürlüğünden Önce Başlanılmış ve Halen Devam Eden İşler

   47 No.lu Tebliğ ile teminen KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışında işlem yapanların da 1/1/2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında bu Tebliğe göre istisna belgesi almaları uygun görülmüştür.

   İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz

   Saygılarımızla,

   BİLGENER