13.03.2023/39

Bilgener Sirküler 39

7440 Sayılı Kanun ile Bazı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ek Vergi Getirildi

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanun, borç yapılandırması ve matrah artırımı hükümlerinin yanında birçok vergi düzenlemesini de ihtiva ediyor. Bu vergi düzenlemelerinin en önemlilerinden sayılabilecek olanı ise Kanunun 10/27’inci maddesinde yer alan ek vergi düzenlemesidir.

Ek Verginin Kapsamı

Anılan düzenlemeye göre;

 • Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları,
 • Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar

üzerinden dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin % 10 oranında vergi hesaplanacaktır.

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-a maddesinde yer alan iştirak kazançları istisnası ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında vergi hesaplanacaktır.

Ek Verginin Ödenme Süresi

Ek verginin ilk taksidi kurumlar vergisinin ödeme süresi olan Nisan ayı içinde, ikinci taksidi ise bu süreyi takip eden dördüncü ay olan Ağustos ayında ödenecektir.

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde ise bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır. Örneğin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemini kullanan bir mükellef için bu vergi, 31.03.2023’te biten hesap dönemi beyannamesinde hesaplanacaktır.

Deprem Bölgesindeki Mükelleflerin Durumu

Deprem sebebiyle mücbir sebep hali ilan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf tutulmuştur. Ancak yapılacak bir düzenleme ile bölgede faaliyet gösterip mükellefiyet kaydı bölge dışında olan mükelleflerin de muafiyet kapsamına alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ek Verginin Hesaplanmayacağı İstisna ve İndirimler

Mezkur düzenlemede bazı istisna ve indirimler ek vergi kapsamı dışında tutulmuştur. Kapsam dışında tutulan istisna ve indirimler şunlardır:

 • Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazancı (KVK Mad. 5/1-d)
 • Kooperatiflerde Risturn İstisnası (KVK Mad. 5/1-i)         
 • Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-j)
 • Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-k)                      
 • Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından Sağlanan Kazançlarda İstisna (KVK Geçici Mad. 14)
 • Sponsorluk Harcamaları (KVK Mad. 10/1-b)                                                                             
 • Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-c)                                                
 • Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-ç)                                                                        
 • Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yard. (KVK Mad. 10/1-d)                                                      
 • Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-e)                                                      
 • Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK. Mad. 10/1-f)       
 • Girişim Sermayesi Fonu (KVK Mad. 10/1-g)                                                                             
 • Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançların %50’si(KVK.Mad.10/1-ğ)                                                                                                 
 • Korumalı İşyeri İndirimi (KVK Mad. 10/1-h)                                           
 • Yatırım İndirimi İstisnası (GVK Geçici 61)
 • İlgili Kanunları Uyarınca Kurum Kazancından İndirilebilen Bağış ve Yardımlar
 • Küçük ve Mikro İşletmelerin Teknokent Kazanç İstisnası ile Ar-Ge ve Tasarım İndirimleri        

Ek Verginin Gider veya İndirim Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

Düzenlemeye göre hesaplanan ek vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.

İlgili Kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER