13.09.2023/84

BilgenerSirküler44

Tecil ve Taksitlendirme Yetki Devir Limitleri Yeniden Düzenlendi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların taleplerinin değerlendirilmesinde tutar itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığına tanınan yetkiler, 24.12.2020 tarih, 2020/01 Seri No’lu Genelgede belirlenmişti.

2020/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinin 6183 sayılı Kanunu 48 inci maddesine dair tecil yetkilerinin düzenlendiği (A) bölümü yürürlükten kaldırılmış, söz konusu yetkiler 2023/5 Sıra No’lu Genelge ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1.6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürlerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a. Büyük Mükellefler, Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için 5.000.000 TL,

b. Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için 3.000.000 TL,

c. Defterdarlıklar için 2.000.000 TL,

     ç. Bağımsız vergi daireleri için 600.000 TL,

     d. Bağlı vergi daireleri için 150.000 TL olarak belirlenmiştir.

      Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (a) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.500.000 TL, (b) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.200.000 TL olarak uygulanacaktır.

      Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilecektir.

      2.Belirlenen tutarları aşan tecil talepleri ilgisine göre konuyla ilgili iç genelgelerde yer alan hususlar da dikkate alınarak Başkanlığa intikal ettirilecektir.

       Bu iç genelge tarihi itibarıyla sonuçlandırılmamış tecil talepleri, bu iç genelgede belirlenen limitler çerçevesinde yetkili kılınan makamlarca değerlendirilecektir.

       İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı 2023/5 sayılı Tahsilat İç Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

       Saygılarımızla,

       BİLGENER