14.02.2023/31

Bilgener Sirküler 31

Deprem Nedeniyle OHAL İlan Edilen İllerde Kullanılmak Üzere Afetzedeler ile Belli Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirilmiştir

14.02.2023 tarih ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

– 08.02.2023 tarihinde deprem nedeniyle OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kullanılmak üzere,

– Afetzedeler ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/1’inci maddesinde sayılan; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan

prefabrik yapı ve konteyner teslimlerinde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı 31.12.2023’e kadar uygulanmak üzere %18’den %1’e düşürülmüştür.

İlgili Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER