14.04.2022/24

Nakit Sermaye İndiriminde Uygulanacak Faiz Oranı Hakkında

07.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu”nun 10’uncu maddesine nakit sermaye artışında faiz indirimi eklenmiştir.

Bu hükümle, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bahse konu maddenin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu indirim oranının daha yüksek yahut daha düşük uygulanabilmesine ilişkin şartlar belirlenmiştir.

Ayrıca 26.10.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine “nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır.” hükmü eklenmiştir.

Nakit sermaye indiriminin hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı kullanmaktadır. TCMB tarafından 2021 yılı için en son açıklanan bahse konu faiz oranı %24,51’dir. Bu sebeple 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilmiş ve nakden ödenmiş sermaye artırımları için nakit sermaye indirimi hesaplamasında bu oran kullanılacaktır. Nakit sermaye indiriminden 2021/4’üncü dönem geçici vergi beyannamesi ve 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanabilir.

TCMB tarafından 2021 yılı için en son açıklanan faiz oranına buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,
BİLGENER