17.07.2023/77

BilgenerSirküler44

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Taşınmaz Satışlarında Belli Şartlarla Uygulanan Kurumlar ve Katma Değer Vergisi İstisnaları Kaldırıldı.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmının maddede yer alan diğer şartların da sağlanması durumunda kurumlar vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

15.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı Kanun’un 19/b maddesi ile söz konusu istisna hükmü kaldırılmıştır. Ancak 5520 sayılı Kanun’a eklenen geçici 16’ncı madde ile maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 15.07.2023 tarihinden önce aktife alınmış taşınmazlar için istisna uygulanmaya devam edilecektir. Şu kadar ki, bu taşınmazlar için istisna, %25 oranında uygulanacaktır.

Bunun yanında, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında; taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilmekte idi. 7456 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinde yapılan düzenleme ile taşınmazlar, kısmi bölünme kapsamından çıkartılmıştır. Düzenleme 1.1.2024 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Diğer taraftan KDVK’ın 17/4-r maddesi uyarınca kurumların aktifinde iki yıl süreyle bulunan taşınmaz satışlarında uygulanan KDV istisnası, 7456 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile kaldırılmıştır. Ancak KDVK’ya eklenen geçici43’üncü madde ile maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 15.07.2023 tarihinden önce aktife alınmış taşınmazlar için istisna uygulanmaya devam edilecektir.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER