17.12.2021/49

bilgener sirküler 3

KDV İade Taleplerinde Zaman Aşımı Süreleri

Özet: 7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nda  yapılan “KDV  iade alacakları ile  KDV iade taleplerinin süresine yönelik kısıtlayıcı”  yasal düzenlemenin uygulamasına yönelik açıklamaları içeren 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve  KDV iade talep süreleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi:

KDV Genel Uygulama Tebliğinde; yıllık iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

İlgili hükümlere göre İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan yıllık KDV iade taleplerini  en geç 2021 yılı Kasım dönemine ait KDV beyannamesinin verileceği 26 Aralık 2021 tarihine kadar  KDV beyannamesinde iade  gösterilerek, (daha önceki dönem beyannamelerinde gösterenler de dahil) 31.12.2021 tarihine kadar YMM Raporu haricinde kalan diğer evrakları ve iade talep dilekçelerini sistem üzerinden vermeleri gerekmektedir. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi:

3065 sayılı Kanunun 32’nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Buna göre, Kanunun 32’nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi:

Mükelleflerin, KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

Saygılarımızla,

BİLGENER