18.04.2023/57

BilgenerSirküler44

Depremden Etkilenen Yerler Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki Teşviklerden Yararlandırılacaktır.

05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de 7028 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararda yer alan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

1) Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında 6’ncı Bölge Desteklerinden Yararlanacak İlçeler

2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’a geçici 1’inci madde eklenmiş ve aşağıda yer alan ilçelerde yapılacak asgari 1.500.000,00-TL’lik yatırımların 6’ncı bölge destek unsurlarından bu bölgede uygulanan şartlar, oran ve sürelerde yararlanacağı karara bağlanmıştır:

Adıyaman İlçeleri
il ilçe
ADIYAMAN BESNİ
ÇELİKHAN
GERGER
GÖLBAŞI
KAHTA
MERKEZ
SAMSAT
SİNCİK
TUT
ELAZIĞ ALACAKAYA
ARICAK
BASKİL
KARAKOÇAN
KEBAN
KOVANCILAR
MADEN
PALU
SİVRİCE
GAZİANTEP ARABAN
İSLAHİYE
NURDAĞI
HATAY ALTINÖZÜ
ANTAKYA
ARSUZ
BELEN
DEFNE
DÖRTYOL
ERZİN
HASSA
İSKENDERUN
KIRIKHAN
KUMLU
PAYAS
REYHANLI
SAMANDAĞ
YAYLADAĞI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN
ANDIRIN
ÇAĞLAYANCERİT
DULKADİROĞLU
EKİNÖZÜ
ELBİSTAN
GÖKSÜN
NURHAK

2) Devam Eden veya Hasar Gören Yatırımların Durumu

Mezkur maddenin ikinci fıkrasına göre;

  • Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar,
  • Yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar

bu kapsamda değerlendirilir.

Dolayısıyla bu yatırımlar da Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 6’ıncı bölge desteklerinden yararlanacaktır.

3) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a Göre Teşvik Edilmeyecek veya Şarta Bağlı Teşvik Edilecek Yatırım Konularına Getirilen İstisna

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 4 numaralı ekinde “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” yer almaktadır. Getirilen yeni düzenleme kapsamında imalat sanayiine yönelik US-97 Kodu:15-37 olan yatırım konuları için anılan Kararın EK-4’ünde yer alan hükümler dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla bu yatırımlar da teşvik edilecek yatırımlar arasında değerlendirilecektir.

Ancak demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlardan sadece depremden zarar gören yatırım unsurlarının yenilenmesine yönelik olanlar bu kapsamanda değerlendirilecektir. Dolayısıyla depremden zarar gören yatırımların yenilenmesine yönelik olmayan demir çelik üretimi yatırımları teşvik edilmeyecek yahut şarta bağlı teşvik edilecek yatırımlar arasında kalmaya devam edecektir.

Yine hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için destek sağlanacak, bu şartları sağlamayan yatırımlar desteklenmeyecektir.

Sonuç olarak madde kapsamında desteklenecek sektörler oldukça genişletilmiştir.

4) Faiz ve Kar Payı Desteğine İlişkin Sınır

Bu kapsamda uygulanacak faiz ve kar payı desteğinin iki sınırı mevcuttur. Mezkur madde kapsamında değerlendirilen yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla otuzmilyon Türk Lirasını geçemez.

Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, bu fıkrada belirtilen sınırlar aşılmamak kaydı ile, uygulanan faiz veya kâr payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılır.

5) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ile Sigorta Primi Desteği

Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlarda, sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, yatırımın tamamlanmasını müteakip, 1/8/2022-31/1/2023 tarihleri arasında (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısının;

a)Depremlerle yıkılan veya hasar nedeniyle sonrasında yıkılmasına karar verilen tesislerde tamamı ilave istihdam,

b)Ağır hasarlı tesislerde yüzde yirmi beşi mevcut istihdam, yüzde yetmiş beşi ilave istihdam,

c)Orta hasarlı tesislerde yüzde ellisi mevcut istihdam, yüzde ellisi ilave istihdam,

d)Az hasarlı tesislerde yüzde yetmiş beşi mevcut istihdam, yüzde yirmi beşi ilave istihdam,

e)Hasarsız tesislerde yüzde doksanı mevcut istihdam, yüzde onu ilave istihdam, kabul edilerek uygulanacaktır.

Orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tesislerde sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği toplamının sabit yatırım tutarına oranı yüzde ikiyüzü geçemez.

Bu kapsamda hasar türü için, yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen hasar tespit raporu esas alınır.

Hasarsız tesisler, yatırımcı tarafından ilgili sigorta şirketinden veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden makine ve teçhizat hasarına ilişkin rapor temin edilmesi halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

6) Uygulanmayacak Hükümler

2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’ın bazı maddeleri getirilen geçici 1’inci madde kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanmayacaktır.

Karar’ın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci madde hükümleri ile 8’inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları bu madde kapsamında uygulanmaz.

Buna göre destekler konusunda anılan maddelerde aranan sınırlayıcı bazı şartlar geçici 1’inci madde kapsamında yapılacak yatırımlarda aranmayacaktır.

İlgili Karara buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER