20.12.2022/79

Bilgener-Sirküler-79

KDV İade Talep Süreleri

1. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemler

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32’nci maddesinde; Kanun’un 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17’nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirileceği; vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde KDV iade taleplerinin, istisna teslimlerin gerçekleştiği yılı izleyen yılın başından itibaren iki yıl içinde KDV iadesi talep dilekçesi verilmek suretiyle talep edilmesi şartıyla yerine getirileceği, aksi durumda ise KDV mükelleflerinin KDV iade talep haklarını kaybedecekleri düzenlenmiştir.

Buna göre, iade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.

Buna göre, 2020 yılı tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin KDV iadelerinin 31.12.2022 sonuna kadar talep edilmesi gerekmektedir.

2. İndirimli Orana Tabi İşlemler

Diğer taraftan, Mezkur Kanun’un 29/2’nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Buna göre mükelleflerin indirimli orandan kaynaklana iade taleplerini en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım dönemlerine ait düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesi ve Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle birlikte vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.

Buna göre 2021 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadesi taleplerinin de 2022/Kasım dönemi KDV beyannamesinin verilme süresinin son günü olan 26.12.2022 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

BİLGENER