20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Yayınlandı

20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Yayınlandı

19.01.2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15’inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

Mezkur maddenin yedinci fıkrasında ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı; sekizinci fıkrasında sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı, bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacağı; dokuzuncu fıkrasında ise, yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranların, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanarak görüşe sunulmuştur.

Söz konusu Tebliğ Taslağına buradan ulaşabilirsiniz.