22.03.2023/43

Techno mega city; urban and futuristic technology concepts, 3d

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilen Süreler Hakkında Değişiklik

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7440 sayılı Bazı

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun;

– 18’inci maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici

2’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda

yüzde yetmiş beşe” ibaresi “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek

gruplarına göre yüzde yüze”

– 22’nci maddesinde 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe” ibaresi “bölgesel

ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre yüzde yüze” şeklinde

değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım

Merkezlerinde çalışan personellerin teşvik kapsamındaki çalışmalarının yüzde

yüzünü bölge ve merkezler dışında geçirerek teşvikten yararlanabilmesi için

Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Hali hazırda, söz konusu oran yüzde yetmiş beş

olarak uygulanmakla birlikte Cumhurbaşkanına verilen bu yetkinin kullanılması ile

teşvik kapsamındaki personeller çalışmalarının yüzde yüzüne kadarını bölge ve

merkezler dışında geçirebileceklerdir.

İlgili Kanun maddelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER