22.12.2022/83

Bilgener Sirküler 83

Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan İstisna Süresi Uzatıldı

7103 sayılı Kanunun 31’inci maddesiyle KDVK’ya eklenen geçici 39’uncu madde ile

– 01.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere; 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri,

– 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri

geçici olarak KDV’den istisna tutulmaktadır.

21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39’uncu maddesinde belirtilen makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan istisna süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan Mezkur Kanun’un 13/1-m maddesinde (7104 sayılı Kanunla eklenen bent) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinin KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre öncelikle geçici madde ile istisna kapsamına alınan teslimlere ilişkin düzenleme, bu bent ile kalıcı hale getirilmiştir. Geçici madde düzenlemesine tabi olarak sadece, Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri kalmıştır.

Buna göre istisna süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararının, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin hüküm ifade ettiği söylenebilir.

Söz konusu istisnadan, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükellefleri yaralanabilir.

30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerinin münhasıran imalat sanayiindeki kullanımlarına yönelik istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizat belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almayan makine ve teçhizat teslimlerine istisna uygulanmamaktadır.

İstisna ‘’yeni’’ makine ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makine ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Bununla birlikte, makine ve teçhizat aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, KDVK’nın 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilmektedir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER