23.09.2022/62

bilgener sirküler 62

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmaması Halinde Uygulanacak Ceza Hakkında

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bent eklenmiş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçek faydalanıcı bildirimleri hakkında hususi olarak düzenleme yapma konusunda yetkili kılınmıştır.

Bunun yanında, 7417 sayılı Kanun ile VUK’un mükerrer 355’inci maddesinde yapılan değişiklikle gerçek faydalanıcı bildirimleri konusunda yapılan düzenlemelere uyulmaması durumunda, maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel usulsüzlük cezasının 3 kat uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu değişiklikler öncesinde VUK’un mükerrer 257/1-4’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olunan 529 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gerçek faydalanıcı bildirimlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

Bu defa, 529 Nolu Tebliğin dayanağı ile ilgili bölümde değişiklik yapan 541 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve düzenlemenin dayanağı, mükerrer 257’nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklik sonucunda, gerçek faydaalnıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması durumunda VUK’un mükerrer 355/1-1’inci maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezası 3 kat olarak tatbik edilecektir (01.01.2022’den itibaren 3400×3=10.200,00-TL).

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER