24.01.2023/20

Bilgener Sirküler 20

Ticaret Siciline Tescil Edilen işlemler İçin Vergi Dairesine Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

18.01.2022 tarih ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerin, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi sebebiyle mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

Bu sebeple işe başlama, merkez/şube adres değişikliği, ilave iş yeri/şube açılış, ilave iş yeri/şube kapanış, tür değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden dönüş, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği gibi bilgilerin mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Tebliğ eki listede vergi dairesine bildirimde bulunmasına gerek olmayan işlemler aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLER İÇİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMDE BULUNMASINA GEREK OLMAYANLAR
İşe başlama bildirimi Anonim şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.)
Limited şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.)
Kooperatifler (18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
Şube açılış/kapanış bildirimi

(1/2/2023 tarihinden önce açılan şubelerin kapanış bildirimleri vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.)
Anonim şirketler (Banka şubeleri hariç)
Limited şirketler
Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari İşletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
Merkez/şube adres değişikliği bildirimi

(1/2/2023 tarihinden önce açılan şubelerin adres değişikliği bildirimi vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.)
Anonim şirketler
Limited şirketler.
Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
Tür değişikliği bildirimi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci ve 194 üncü maddesinde yer alan tür değişiklikleri
Tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme bildirimi Anonim şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)
Limited şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)
Kooperatifler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) (1581 sayılı Tarım Kredi)
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)
Komandit şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Tasfiye kapanış (Tasfiye sonu terkin)/ işi bırakma bildirimi Anonim şirketler
Limited şirketler
Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
Unvan değişikliği bildirimi Anonim şirketler
Limited şirketler
Kooperatifler (1581 sayılı Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER