25.01.2023/23

Bilgener-Sirküler 23

Yemek Bedellerine İlişkin İstisna Uygulaması

30.12.2022 tarihli 32059 (2. Mükerrer)sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 322 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle 03.11.2022 tarihli ve 7420 sayılı Kanunla hüküm altına alınan işverenler tarafından hizmet erbabına verilen yemek bedeline ilişkin gelir vergisi istisnasının usul ve esasları düzenlenmiştir.

Tebliğde yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

1) Hizmet Erbabına Nakit Ödeme Yapılmaksızın Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde İstisna

İşverenler tarafından hizmet erbabına iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmesi ya da yine işyerinde veya müştemilatında hazır yemek hizmeti veren mükelleflerden satın alınarak hizmet erbabına menfaat sağlanılanması herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden istisna tutulmaya devam edilmektedir.

İşverenler tarafından iş yerinde veya müştemilatında herhangi bir şekilde yemek hizmeti verilmediği durumlarda, yemek kartlarına yükleme yapılarak veya yemek çeki satın alınarak yemek hizmeti verilmesi durumunda her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını (323 Seri No’lu tebliğ ile çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.) aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanmaya devam edilecektir.

Yukarıda yer alan istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 186 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel tebliğinde düzenlenmiştir.

2) Hizmet Erbabına Yemek Bedelinin Nakit Olarak Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde İstisna

7420 Sayılı Kanun’la işverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedeli de istisna kapsamına alınmıştır.

322 Seri No’lu tebliğ ile belirlenen, nakit bedelin gelir vergisinden istisna tutulabilmesi için sağlaması gereken şartlar aşağıda yer almaktadır.

  • İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,
  • Günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını (323 Seri No’lu tebliğ ile çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.) aşmaması,
  • Fiilen çalışılan günlere ilişkin olması.

Nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemeleri Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte belirlenen ödeme usulüne göre yapılacaktır.

İlgili örnekler şu şekildedir;

Örnek 1: İşveren (A), 1/12/2022 tarihinden itibaren yemek bedeli ödemelerini hizmet erbabının banka hesaplarına yatırmaktadır. İşveren (A), her bir hizmet erbabına bir günlük yemek bedeli olarak 51 TL ödemektedir.

İşveren (A), hizmet erbabı (B)’ye Aralık ayında 22 gün çalışması karşılığında yemek bedeli olarak (51 TL x 22 gün=) 1.122 TL ödemiştir.

Buna göre hizmet erbabına, fiilen çalıştığı günlere ilişkin yapılan ve bir günlük tutarı 51 TL’yi aşmayan yemek bedeli ödemeleri gelir vergisinden istisna olduğundan, işveren (A) tarafından hizmet erbabı (B)’ye yapılan 1.122 TL’lik yemek bedeli ödemesinin tamamı gelir vergisinden istisna edilecektir.

İşverenlerce hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinin tamamının istisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir. İstisna kapsamındaki yemek bedeli vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Bununla beraber istisna kapsamındaki kısım damga vergisinden de istisna edilmiştir.

Örnek 2: İşveren (C), 1/12/2022 tarihinden itibaren yemek bedeli ödemelerini hizmet erbabının banka hesaplarına yatırmaktadır. İşveren (C), her bir hizmet erbabı için çalışılan gün sayısını da dikkate alarak bir günlük yemek bedeli olarak 100 TL ödemektedir.

İşveren (C), Aralık ayında 26 gün çalışan hizmet erbabı (Ç)’ye yemek bedeli olarak (100 TL x 26 gün=) 2.600 TL ödemiştir.

Buna göre, hizmet erbabının fiilen çalıştığı günlere ilişkin bir günlük tutarı 51 TL’yi aşmayan yemek bedeli ödemeleri gelir vergisinden istisna olduğundan, işveren (C) tarafından hizmet erbabı (Ç)’ye yapılan yemek bedeli ödemesinin (51 TL x 26 gün=) 1.326 TL’si gelir vergisinden istisna edilecek, kalan (2.600 TL – 1.326 TL=) 1.274 TL ise vergiye tabi olacaktır.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER