25.02.2022/15

bilgener sirküler 12

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinde yapılan holding veya grup şirketleri arasındaki dövizle borçlanmalara ilişkin değişikliklere dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

Sermaye Hareketleri Genelgesinin yurtiçinden kredi alınmasını düzenleyen bölümünün 38’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre kambiyo mevzuat gereğince Türkiye’de yerleşik kişilerin 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredi kullandırması mümkün bulunmamaktadır. Ancak işlemin fon fazlası olan firmanın fon açığı olan aynı holding bünyesindeki firmaya veya grup firmasına ilgili tutarın döviz cinsinden karşılığını yatırabilmesi amacıyla gerçekleştirmesi halinde, borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesi mümkündür. 

Ancak, yeni bir döviz kredisi kullanmak suretiyle kredi kullanan firmanın aynı holding bünyesinde veya grup içinde olan başka bir firmaya söz konusu krediyi aktarması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar veya finans kuruluşları köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Bakanlığa bildirirler.

Buna göre holding veya grup firmaları arasındaki döviz cinsi borçlanma işlemi fon fazlası olma şartına bağlanmıştır. Bu durum haricinde yeni bir döviz kredisi kullanılmak suretiyle yapılacak borçlanma ve aktarım yasaktır. Bankalar veya finansal kuruluşlar köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Bakanlığa bildireceklerdir. 

Bunun yanında, mezkur Genelgenin geçici 1’inci maddesine göre kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD Doları veya üzerinde olan şirketler için holding şirketi veya bünyesindeki şirketler tarafından döviz kredisi kullanılırken holding bünyesinde faaliyet gösterildiğine ilişkin tevsik edici belgeler, holding ve bünyesindeki tüm şirketleri belirten şirketin yazılı beyanı ile kredi kullandıran/kredi kullanımına aracılık eden banka ve finansal kuruluşlara ibraz edilir. Bu hususun tevsikine ilişkin eklenen bent ile holding şirketi bünyesindeki dolaylı iştirak/ortaklık statüsündeki şirketin aynı holding bünyesinde olduğunun tevsik edilmesi için şirketin holdingin dolaylı iştiraki/ortaklığı olduğunu ve holdingin konsolide finansal tablolarına dahil edildiğini belirten bağımsız denetim firması raporu veya YMM tarafından onaylanmış bir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İlgili TCMB Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER