26.01.2022/5

bilgener sirküler 19

7351 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında

7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan bazı önemli düzenlemeler şunlardır: 
 
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 5/1-a maddesine eklenen (4) numaralı bent ile kurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kar payları da kurumlar vergisinden istisna edilmiştir (Portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç). 

Böylece, bundan önce tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanmakta iken girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da istisna getirilmiştir. 

 
2.  KVK 32’nci maddesine eklenen 7 ve 8’inci fıkralar ile ihracat yapan kurumların ihracat kazançları ile sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde etikleri kazançlara kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. 

İmalat faaliyeti sebebiyle indirimden yararlanılması durumunda ihracat sebebiyle ayrıca bu indirimden yararlanılamayacaktır. Söz konusu %1’lik Kurumlar vergisi indirimi, ilgili maddede daha önce sayılan diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.  

 
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen hüküm ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda dava konusu tutarın %50’ si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmeyecektir. 

4. 7351 sayılı Kanunla 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişikliklere göre;

  • Sistemden ayrılmaları durumunda katılımcılara kısmen ödeme imkânı getirilmiştir.  
  • BES sisteminde %25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı %30’a çıkartılmıştır.  
  • Ayrıca 45 yaş üstü katılımcı olmak isteyen kişilere de sisteme katılma imkânı getirilmiştir. 

İlgili kanuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

BİLGENER