26.07.2022/55

bilgener sirküler 12

Yabancılar ve Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlerde Tevsik Zorunluluğu Hakkında

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Mali idarenin kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğunun getirilmesi kapsamında 24/12/2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de 459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

Mezkur Tebliğ’de belirtildiği üzere tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000.-TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Tebliğ’in “4.2.Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümünde ise aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu olmayan tahsilat ve ödeme işlemleri belirtilmiştir.

23/07/2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 540 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile bu işlemlere, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler de eklenmiştir.

Böylece tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapılacak işlemlerde;
– Düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması,
– Nakit tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması

şartlarının sağlanması durumunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu aranmayacaktır.

459 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.
540 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER