27.01.2022/6

bilgener sirküler 4

E-Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında

Özet: E-fatura uygulamasına dahil olması gereken mükellef grupları için satış hasılatı limitlerini düşüren, e-Döviz Alım/Satım Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi ve e-Gider Pusulası uygulamasına ilişkin düzenlemeleri içeren 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği 22/01/2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğde yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

535 Sıra No.lu Tebliğin 1’inci maddesinde yer alan düzenlemeyle;

  • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,

  • E-ticaret faaliyetinde bulunan ve elektronik ortamda mal ve hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı),

2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olanlara, 

  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olanlara,

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine, 

e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına geçme zorunluğu getirilmiştir.

2. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi

  • Yukarıda yer verilen brüt satış hasılatı şartlarını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden, bu Tebliğin yayım tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla faaliyette bulunanlar 01/07/2022 tarihine, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

3. e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayanlar Tarafından E-Belge Düzenleme Portalı Üzerinden Belge Düzenlenme Zorunluluğuna İlişkin Sınır Düşürülmüştür.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşan satışlarda e-Belge düzenleme portalı veya özel entegratörler aracılığıyla düzenlenme zorunluluğu bulunan e-Arşiv Fatura limitlerinde de değişikliğe gidilmiştir. 

Buna göre; 01.03.2022 tarihinden itibaren, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 213 sayılı VUK 232’nci maddesi uyarınca 2022 yılı için 2.000 TL’yi) aşan satışlarda, e-Belge düzenleme portali veya özel entegratörleri aracılığıyla e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

4. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar

Elektronik ticarete konu malların sevki sırasında, sevk irsaliyesi, e-İrsaliye, İrsaliye yerine geçen e-Arşiv faturanın kağıt çıktısı veya ÖKC fatura bilgi fişi belgelerinden herhangi birini malın yanında bulundurulması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile malların sevki sırasında, malın yanında bulunmak üzere format ve standardı Gelir İadesi Başkanlığınca belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu bir belgeyi de düzenleyebilme imkanı getirilmiştir. Böylece sevk irsaliyesi yerine geçen e-arşiv faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulundurulması halinde ayrıca sevk irsaliyesi belgesine ihtiyaç olmayacaktır.

5. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ve Geçiş Süresi

509 sıra No.lu Tebliğin “e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (5) ve (7) numaralı bentlerinde de değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

  • Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflere (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,

b) 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 

e-İrsaliye uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda sayılan mükelleflerin takip eden hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini, istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

6. e-Döviz Alım-Satım Belgesi

509 sıra No.lu Tebliğin “IV.10.1. Genel Olarak” başlıklı bölümünde birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu uygulama, birinci fıkrada belirtilen mükelleflerden, aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”ni de kapsamaktadır.”

“Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım/Satım” ve birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.”

Buna göre; ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilme imkanı gelmiştir. 

7. e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimi

509 sıra No.lu Tebliğin “V.5.6. e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimi” başlıklı bölümünü düzenlenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile e-Gider Pusulası uygulamasında, elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının sadece muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanmasının yeterli olduğu ve elektronik imzalı belgenin muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamında örneğinin iletilmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir.

535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER