27.10.2022/68

Bilgener Sirküler 68

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri Nolu Tebliğ Yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

1. Sorumlu Sıfatı ile Tevkif Edilip 2 No.lu KDV Beyannamesiyle Beyan Edilen Tutarların İndirim Zamanı Belirlenmiştir.

Tevkifata tabi işlemlerde tevkif edilen vergi alıcı tarafından 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmektedir. Beyan edilen KDV’nin 2 No.lu KDV beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözü edilen tutarlar alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılmaktadır.

Yapılan değişiklik sonucunda tevkif edilen tutarlar, tevkifata ilişkin kanuni süresinde verilen beyanname üzerine beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısım ise bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Söz konusu düzenleme 25.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. Demir/Çelik ve Alaşımlarından Mamul Ürünlerin Tesliminde Tevkifat Oranı Yükseltilmiş ve Payları Borsa İstanbul A.Ş.’de İşlem Gören Şirketler Tarafından Yapılan Teslimlere de Tevkifat Uygulaması Getirilmiştir.

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yapılan değişiklikle daha önce 4/10 olarak uygulanan tevkifat oranı (5/10) olarak değiştirilmiştir.

Bunun yanında, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacağı düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme 01.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

3. İndirimli Orana Tabi Gıda Maddelerinin Ocak-Haziran Döneminde Tesliminden Doğan KDV İade Talepleri İlgili yıl İçinde Talep Edilebilecektir.

3065 sayılı Kanunun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.

43 Nolu Tebliğ ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi ve en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

Buna göre 2007/13033 sayılı Karar’ın eki (I) sayılı listenin (A) bölümünde yer alan %1 KDV oranına tabi olan gıda maddelerinin Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadeleri, en erken ilgili yılın Haziran dönemi, en geç ise ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılabilecektir.

Söz konusu düzenleme 01.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

4. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlerden Kaynaklanan İade Hesabında Lehe Oluşan Kur Farklarına İlişkin Açıklama Tebliğ Metnine Eklenmiştir.

43 No.lu Tebliğ ile tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan lehe kur farklarına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Buna göre, tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu düzenleme 25.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5. Sigorta Kefalet Senetlerinin Teminat Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Teminat ve değerlenmesi” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilebilmesi mümkün hale getirilmişti.

Bu hükme istinaden, KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak uygulamanın hayata geçirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme 01.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER