27.11.2023/95

BilgenerSirküler95

İthalatta Koruma ve Gözetim Uygulaması Sebebiyle Ödenen KDV’lerin İndirim Hakkı Kaldırıldı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 36’ncı maddesinde ile Cumhurbaşkanı, indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden 24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik  edilemeyen  tutarlar  ile bu  tutarlar  nedeniyle  doğan ve katma değer vergisi  matrahına dahil   olan  her  türlü  vergi,  resim,  harç  ve  paylar  dolayısıyla  ödenen  katma  değer  vergisinin  indirim hakkı kaldırılmıştır.
  • İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük  vergisi  ve/veya  ek  mali  mükellefiyetler,  ithalatta  haksız rekabetin önlenmesi  hakkında ilgili mevzuat kapsamında  uygulanan  dampinge  karşı  vergi ve  telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

İthalatta gözetim ve koruma önlemlerine ilişkin gümrük mevzuatında çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Bu uygulamalara tabi olarak yapılan ithalatta ilave vergi yükümlülüğü doğabilmektedir. Bundan önce söz konusu uygulamalar kapsamında ödenen KDV’lerin indirimi mümkünken mezkur Karar ile bundan böyle bu kapsamda ödenecek KDV’lerin indirim imkanı kalmamıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 58’inci maddesi gereği indirim konusu yapılamayan KDV’ler gider veya maliyet olarak kayıtlara alınabilecektir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER