28.06.2022/43

bilgener sirküler 15

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesine Göre Yapılan Bazı Stopajların İndirimli Uygulanmasına İlişkin Sürelerin Uzatılması Hakkında

Özet: 28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılarak mevduat ve katılım hesapları ile kur korumalı mevduat hesaplarındandan elde edilen gelirler ile bazı yatırım fonları ve banka finansman bono gelirleri için uygulanan indirimli stopaj süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bunun yanında, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ürünlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranı 31.12.2022 tarihine kadar yüzde 5 olarak belirlenmiştir.

Buna göre Karar kapsamındaki stopaj oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Mevduat Faizleri ve Kar Paylarından Yapılcak Stopaj Oranları

a) Mevduat Faizlerinden Yapılacak Stopaj Oranları

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

b) Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

iv) Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

2) Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranları ile Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Uygulanan Stopaj

a) Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranları

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

b) Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Uygulanan Stopaj Oranı

Yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

3) İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına geçici 5’inci madde eklenmiş ve Kararın yürürlüğe girdiği tarih (28.06.2022) ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranı 31.12.2022 tarihine kadar yüzde 5 olarak belirlenmiştir.

İlgili Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER