29.01.2022/8

bilgener sirküler 12

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarının Desteklenmesi Hakkında 

Özet: 29/01/2022 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7352 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 14’üncü madde eklenerek Türk Lirasına dönüşüm ve kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilecek gelirlere ilişkin istisna getirilmiştir. Söz konusu istisnaya ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Dördüncü Geçici Vergilendirme Dönemi Beyannamesinin Verilme Tarihine Kadar Türk Lirasına Dönüşüm:

Kurumların, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergilendirme dönemi beyannamelerinin verilme tarihine kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen tutarı en az üç ay vadeli mevduat veya katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, aşağıdaki kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır:

 • Söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01/10/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
 • 2021/4’üncü geçici vergi beyannamesinin verildiği tarihe kadar Türk Lirasına çevrilen hesaplarla ilgili olarak oluşan kur farkı kazançları, 
 • Dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz, kâr payı ve diğer kazançlar.

Buna göre;

 1. Hesaplarında bulunan döviz mevduatı sebebiyle 31/12/2021 tarihi itibariyle değerlemeden kaynaklı kur farkı geliri elde etmiş olan kurumların, bu gelirlerinin 01/10/2021-31/12/2021 arasındaki döneme isabet eden kısmı vergiye tabi tutulmayacaktır. 
 2. 31/12/2021 tarihinden mevduat veya katılma hesabının açıldığı tarihe kadar (en geç 17/02/2022 tarihine kadar) oluşan kur farkı gelirleri de kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.
 3. Mevduat veya katılma hesaplarından elde edilen faiz, kâr payı, devlet desteği dahil her türlü kazanç vergiden istisna tutulacaktır.
 4. Mevduat veya katılma hesaplarında yer alan tutarlar kur korumasından yararlanacaktır.

2. 2022 Yılının Sonuna Kadar Türk Lirasına Dönüşüm:

Yukarıda belirtilen kapsama girmemekle beraber, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarının 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve elde ettikleri Türk Lirası varlığı en az üç ay Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;

 • Geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk Lirasına dönüştürüldüğü tarih arasına isabet eden kur farkı kazançları,
 • Dönem sonu değerlemelerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz, kâr payı ve diğer kazançlar

Kurumlar Vergisi’nden istisna edilecektir. 

Buna göre;

 1. 31/12/2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirasına dönüştürülmesinden elde edilen kazançların, geçici vergi dönemi sonu ile dönüşüm tarihi arasına isabet eden kısmı vergiye tabi tutulmayacaktır. 
 2. Mevduat veya katılma hesaplarından elde edilen faiz, kâr payı, devlet desteği dahil her türlü kazanç vergiden istisna tutulacaktır.
 3. Mevduat veya katılma hesaplarında yer alan tutarlar kur korumasından yararlanacaktır.

Kurumların, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda karşılığı altın hesaplarında yer bakiyelerin 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirasına çevrilmesi durumunda aynı şartlarda istisnadan yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

3. Diğer Hususlar:

 • Bahse konu kazançlara ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/3’üncü maddesi uygulanmayacak ve istisna edilen kazançlara ilişkin giderler veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlar kurum kazancından indirilebilecektir. Dolayısıyla Türk Lirasına dönüşümden kaynaklanabilecek kambiyo zararları gider olarak dikkate alınabilecektir. 
 • Yukarıdaki şartlara uygun olarak vadeli hesaplara dönüştürülen varlıkların vadelerinden önce çekilmesi halinde istisna nedeniyle zamanında tahakkuk edilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil edilecektir.
 • Söz konusu istisnadan aynı şartlarda geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir.

7352 sayılı Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

BİLGENER