29.11.2022/74

Bilgener Sirküler 74

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler İçeren 7421 Sayılı Kanun Yayımlandı

26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarını da içeren birçok alanda düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kanunla yapılan vergi ile ilgili düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

1. Hazine ve Maliye Bakanlığı Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Almaya Yetkili Kılınmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (10) numaralı bent ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesinde de değişiklik yapılarak teminat verme yükümlülüğüne uyulmaması durumu özel usulsüzlük cezası kapsamına alınmıştır. Buna göre teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin, istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükelleflere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir. Kesilecek ceza, mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katından az ve 2022 yılı için 1.300.000-TL’den fazla olamayacaktır.

2. İstanbul Finans Merkezinde Faaliyet Gösteren Kurumlara Transit Ticaret Kapsamında Elde Ettikleri Kazancın %50’sini Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirebilme İmkânı Getirilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlar, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’sini beyanname üzerinden indirilebileceklerdir.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması ve aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şartları aranmaktadır.

Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER