29.11.2023/97

Bilgener_Sirküler-97

Bölgesel Teşvikler Kapsamındaki GES ve RES Yatırımlarının Tamamlama Vizesi YMM Raporu ile Yapılabilecektir. Faiz Desteğinde Aracı Kurum Taleplerine ilişkin Değişikliğe Gidilmiştir

28.11.2023 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1) yayımlanmıştır.

2012/1 No.lu tebliğde yapılan değişiklikle genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlarında olduğu gibi bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının ve bölgesel yatırım teşvik belgelerinin bölgesel destek sınıfı niteliğinin sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan, “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacaktır.

Söz konusu düzenleme değişiklik öncesi düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanabilecektir.

Bunun yanında mezkur Tebliğin faiz desteğine ilişkin aşağıda yer alan 13/3’ünci fıkrası yürüklükten kaldırılmıştır.

“Aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak, yatırım süresince birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Faiz desteğinden yararlandırılmaya başlanıldıktan sonra aracı kurum değiştirilmemek kaydıyla aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna göre işlem yapılabilir. Stratejik yatırımlar için, faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir.”

Saygılarımızla,

BİLGENER