31.01.2022/9

bilgener sirküler 14

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Özet: 18/01/2022 tarih ve 31723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle, Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere yönelik getirilen istisnaya ilişkin açıklamalar Tebliğe eklenmiştir. Ayrıca İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının uzatılmasına ilişkin değişiklik Tebliğe işlenmiştir.

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Uygulaması

25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Kanunu’nun 5’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/f maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 25/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Millî Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/f maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 40 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (II/B-7) bölümünün ilk paragrafına “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklenmiştir. 

Ayrıca (II/B-7.1) bölümünün sonuna; Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25/12/2021 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir ibaresi eklenmiş olup Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25/12/2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, 25/12/2021 tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamına alınmıştır. 

Tebliğ’in (II/B-7.2.1) bölümünde yer alan istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır ifadesi kaldırılarak yerine görüş alınabilir ifadesi getirilmiştir. Böylece bu kapsamda yapılacak teslim ve hizmetler için Gelir İdaresi Başkanlığı uygunluk bildirimi uygulaması kaldırılmış ve yerine tereddüt halinde görüş alınması usulü getirilmiştir.

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

3065 sayılı KDV Kanunu’nun Geçici 37’inci maddesinde, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin esaslar hükme bağlanmıştır. Mezkûr madde uyarınca Cumhurbaşkanı, söz konusu maddenin birinci fıkrasında yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Konuya ilişkin 31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2 inci maddesinde; “imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37’nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır.” ifadesi yer almıştır. Böylelikle, bahse konu uygulamanın süresi 2024 yılının sonuna kadar uzatılmış olup 40 Seri No.lu Tebliğin 4’üncü maddesi ile bu değişiklik, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (II/E-7) bölümüne işlenmiştir. 

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.  

Saygılarımızla,

BİLGENER